Stadgar 

 

 

 § 1 Föreningens namn

 

Föreningens namn är Stjärnhovs Byalag.

 

 

§ 2 Föreningens ändamål

 

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Syftet med föreningen är att utveckla bygden runt Stjärnhov och Gryt i avsikt att göra den attraktiv för alla som bor och vistas i bygden.

 

 

§3 Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Stjärnhov i Gnesta kommun.

 

 

§4 Medlemskap

 

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 

 

§5 Medlemsavgifter

 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

 

§6 Styrelsen

 

Styrelsen består av max 7 ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Ordförande utses av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen inklusive suppleanter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

 

 

§ 8 Räkenskaper

 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet.

 

 

 

 

§ 9 Revisorer

 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

 

§10 Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen under mars månad på tid ochplats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska anslås vid Strandhallens informationstavla senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/     
         räkenskapsåret

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. Verksamhetsplan och förslag på budget för det kommande verksamhets-/

      räkenskapsåret                        

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett eller två år.

13. Val av två revisorer

14. Val av tre ledamöter till valberedning varav en skall vara sammankallande.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

 

§ 11 Extra årsmöte

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 

 

§12 Rösträtt

 

Vid årsmöte har varje fysiskt närvarande medlem en röst.

 

 

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

§14 Regler för ändring av stadgarna

 

För ändring av dessa stadgar krävs ett enkelt beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett möte kan vara ett extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem, som styrelsen och förslagen skall finnas med i kallelsen till årsmöte och/eller extra årsmöte.

 

 

15 Upplösning av föreningen

 

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till Gryts Hembygdsförening.

 

 

 

Ovanstående stadgar är fastställda vid formella bildandet av föreningen Stjärnhovs Byalag

den 24 januari 2011.